Μαρία

Κατσικίνη

Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών
Σύντομο Βιογραφικό

βλ. pdf αρχείο

Τμήμα Φυσικής

2ος όροφος, παλαιό κτίριο ΦΜΣ, ανατολική πτέρυγα

Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών 

(+30) 2310 998500

(+30) 6932 401708

katsikini.maria

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μελέτη της ύλης με φασματοσκοπικές τεχνικές κυρίως με τη χρήση ακτινοβολίας Σύγχροτρον: Φασματοσκοπίες XAFS (X-ray Absorption Fine Structure), XRF (X-Ray Fluorescence) και XPS (X-ray Photoelectron) για τον προσδιορισμό δομικών, ηλεκτρονικών και οπτικών ιδιοτήτων καθώς και για στοιχειακή αννάλυση. Εφαρμογή της μικροφασματοσκοπίας (χαρτογράφηση XRF σε συνδυασμό με μ-XAFS) για τη μελέτη ανομοιογενών υλικών. Σκέδαση SAXS (Small Angle X-ray Scattering) και φασματοσκοπία Raman. Η έρευνα εστιάζεται σε ανόργανα υλικά και βιολογικά μόρια/ιστούς: Ημιαγωγοί νιτριδιίων της στήλης ΙΙΙ του Π.Π. και του Cu, (οξυ)νιτρίδια του Si, αδρανοποιημένα στερεά απόβλητα, νανοπορώδη προσροφητικά υλικά για την απομάκρυνση τοξικών στοιχείων από το νερό, νανοσωματίδια για βιοϊατρικές εφαρμογές, μαλακοί και κερατινώδεις ιστοί, βιοανόργανες ουσίες και βιοχρωστικές, παλαιοντολογικά ευρήματα, δομικές πρωτεΐνες.

Μαρία

Κατσικίνη

Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών
Σύντομο Βιογραφικό

βλ. pdf αρχείο

Μαθήματα
2002 - 2022

Γενικό Εργαστήριο (Προπτυχιακό)

2013 - 2024

Γενική Φυσική (Κυματική - Οπτική) (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Κύματα-Ρευστά-Θερμοδυνάμική (Προπτυχιακό)

2002 - 2024

Εργαστήριο Οπτικής (Προπτυχιακό)

2014 - 2024

Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Προπτυχιακό)

2007 - 2024

Γενική Φυσική/Φυσική στις Φαρμακευτικές Επιστήμες [Τμήμα Φαρμακευτικής] (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Βιοφυσική (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Φυσική Νανοδομών και Επιφανειών (Προπτυχιακό)

2007 - 2024

Οπτικές ιδιότητες και φασματοσκοπία (Μεταπτυχιακό)

2001 - 2018

Χαρακτηρισμός Υλικών σε εγκαταστάσεις παραγωγής νετρονίων και σύγχροτρον ακτίνων X (Μεταπτυχιακό)

e-course on XAFS spectroscopy

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης