Χρυσάνθη
Καλλίνη
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310 997282, 997899

chrysanthi.kallini

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΙΝΗ

ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην ειδίκευση της Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310 997899, 997280

e-mail: kallini@hist.auth.gr

Σπουδές

2008: Υπότροφος Αριστείας για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Τα νομίσματα από την ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου του Νομού Γρεβενών», Επιτροπή Ερευνών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2007: Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με θέμα «Ο Ελληνιστικός Κάνθαρος. Συμβολή στη μελέτη της Ελληνιστικής κεραμικής», με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Στέλλα Δρούγου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1998: Μεταπτυχιακό δίπλωμα α’ κύκλου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κύρια εργασία με θέμα: « Τύποι και εξέλιξη μυροδοχείων από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. σε πηλό και μέταλλο, από τον κυρίως Ελλαδικό χώρο», με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Στέλλα Δρούγου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1993: Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1992: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus. Κοινωνική ανθρωπολογία –Πανεπιστήμιο Montpellier ΙΙΙ, Γαλλία.

 

Επαγγελματική σταδιοδρομία

2014 – σήμερα: Ένταξη στον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ειδίκευση της Κλασικής Αρχαιολογίας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).
2006 – 2014: Διορισμός ως ΙΔΑΧ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
1998 – σήμερα: Συμμετοχή στην ανασκαφή Πολυνερίου Γρεβενών.
1991 – σήμερα: Συμμετοχή στην ανασκαφή της Βεργίνας.                                             
1992 – 1999: Συμμετοχή στις ανασκαφές της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ σε Ολυμπιάδα, Ιερισσό, Θεσσαλονίκη, Πύδνα.

 

Δημοσιεύσεις

 • «Τυμφαία χώρα», Εγνατία 6 (2001-2002), 33-39.
 • «Τυμφαία χώρα», Γρεβενά. Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός, Πρακτικά Συνεδρίου 2002 (2004), 52-56.
 • «Καστρί Πολυνερίου Γρεβενών. Πρώτες ανασκαφικές έρευνες», ΑΕΜΘ 13, 1999 (2001), 579-586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου Γρεβενών», ΑΕΜΘ 14, 2000 (2002), 575-580 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Καστρί Πολυνερίου Ν. Γρεβενών 2001», ΑΕΜΘ 15, 2001 (2003), 587-592 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Η ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου Ν. Γρεβενών 2002», ΑΕΜΘ 16, 2002 (2004), 663-668 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Καστρί Πολυνερίου – Αλατόπετρας Ν. Γρεβενών 2003», ΑΕΜΘ 17, 2003 (2005), 591-596 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Καστρί Πολυνερίου Γρεβενών 2005», ΑΕΜΘ 19, 2005 (2007), 564-568 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Βεργίνα 2008-2009. Η πόλη των Αιγών: ανασκαφή στον αγρό Τσακιρίδη», Εγνατία 13 (2009), 227-230 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Χρονολογημένα ταφικά σύνολα από την Πύδνα. 1ος – 3ος αι. μ.Χ.», Επιστημονική Συνάντηση για την Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας στον Ελλαδικό χώρο. 3ος – 7ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη 2006 (2010), 535-547.
 • «Νομισματικές ενδείξεις από την πόλη στο καστρί του Δήμου Θεοδ. Ζιάκα του Ν. Γρεβενών», Δ‘ Επιστημονικό Συνέδριο για τα Γρεβενά, Γρεβενά, 9-12 Απριλίου 2009 (υπό έκδοση).
 • «Η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης στο Καστρί Πολυνερίου του Ν. Γρεβενών. Τα ίχνη των αρχαίων Τυμφαίων», Α’ Επιστημονική Αρχαιολογική Συνάντηση. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Δυτική Μακεδονία, Ιούλιος 2009 (2011), 57-63 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Βεργίνα 2008-2009. Η πόλη των Αιγών: ανασκαφή στον αγρό Τσακιρίδη», Εγνατία 13 (2009), 227-230 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου – Αλατόπετρας του Δήμου Θ. Ζιάκα του Νομού Γρεβενών», Εγνατία 13 (2009), 231-235 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες σε μνημεία της Βεργίνας», Α’ Επιστημονικό Συνέδριο της Ημαθίας, 29 Σεπτμεβρίου-3 Οκτωβρίου 2010 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «The Eagle on Greek coins: The example of Hellenistic Macedonian and Epirotic coins”, in: Jean-Philip Brugal, Armelle Gardeisen, Arnaud Zucker (eds.), Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles, Actes des rencontres 21-23 Octobre 2010, Antibes 2011, 397-408.
 • «Βιοτεχνίες και βιοτεχνικά προϊόντα στην αρχαία πόλη των Αιγών», ΑΕΜΘ 23, 2009 (2012), 131-134 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Καστρί Πολυνερίου – Γρεβενών 2009. Μία δύσκολη ανασκαφή», ΑΕΜΘ 23, 2009 (2012), 33-36 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Τα μελαμβαφή αγγεία και οι τρόποι διακόσμησής τους στη Μακεδονία των ελληνιστικών χρόνων», στο Σ. Δρούγου (επιμ.)Θέματα της Ελληνιστικής Κεραμικής στην αρχαία Μακεδονία (2012), 158-179.
 • «Χρονολογημένα ταφικά σύνολα από την Πύδνα. 2ος αι. π.Χ.», Ζ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Αίγιο 2005 (2012), 421-432.
 • «Στρωματογραφημένοι πήλινοι λύχνοι από το Μητρώο των Αιγών», Θ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική. Θεσσαλονίκη 2012 (υπό έκδοση).
 • «The Cult of the Mother of the Gods (Cybele) at Aegae (modern Vergina), Northern Greece»,12th International Congress of Thracology. Targoviste – Romania (2013), 213-218.
 • «Hellenistic Kantharoi. Their production centers and their distribution in the Eastern Mediterranean», Networks in the Hellenistic world according to the pottery in the Eastern Mediterranean and beyond. Proceedings of the international conference at Cologne/Bonn, 23-26 February 2011, Cologne/Bonn (2013), 59-66.
 • «Στοιχεία οικονομικής ζωής από την αρχαία πόλη στο Καστρί του Ν. Γρεβενών. Νομισματικές ενδείξεις», Το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία, Γ’ Επιστημονική Συνάντηση, Αιανή 14-15 Δεκεμβρίου 2013 (υπό έκδοση).
 • «Κλειστά ταφικά σύνολα από τα μέσα του 4ου έως και τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. από το νεκροταφείο της αρχαίας Πύδνας», Η’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα 5-9 Μαΐου 2009 (2014), 693-646.
 • «Η δωρική στοά», στο Σ. Δρούγου (επιμ.), Καστρί Γρεβενών  (υπό έκδοση).
 • «Νομισματικά δεδομένα», στο Σ. Δρούγου (επιμ.), Καστρί Γρεβενών (υπό έκδοση).

 

Διδασκόμενα μαθήματα

2015-2016, Χειμερινό εξάμηνο: Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΑΚΛ 606 «Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας» (καθηγήτρια Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου).
2015-2016, Χειμερινό εξάμηνο: Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΙΑΕ 603 «Φροντιστήριο Αρχαίας Ιστορίας» (επικ. Καθηγητής Ι. Ξυδόπουλος).
2014-2015,

Εαρινό εξάμηνο:

Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΑΚΛ 606 «Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας» (καθηγήτρια Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου).
2014-2015,

Εαρινό εξάμηνο:

Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΙΑΕ 603 «Φροντιστήριο Αρχαίας Ιστορίας» (επικ. Καθηγητής Ι. Ξυδόπουλος).
1993   – σήμερα: Συμμετοχή στην πρακτική άσκηση των φοιτητών στην Ανασκαφή της Βεργίνας και στην Ανασκαφή Πολυνερίου Ν. Γρεβενών, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Στέλλας Δρούγου.

 

Διδακτική εμπειρία εκτός Α.Π.Θ.

03-09.8.2014 Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Erasmus Intensive Programme (IP) του Technische Universität Darmstadt “Material and materiality – post-fieldwork-processing of archaeological finds” – Στράτος 2014 (ελληνιστική κεραμική – πρακτική άσκηση φοιτητών).
11-17.8.2013 Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Erasmus Intensive Programme (IP) του Technische Universität Darmstadt “Material and materiality – post-fieldwork-processing of archaeological finds” – Πάλαιρος 2013 (ελληνιστική κεραμική – πρακτική άσκηση φοιτητών).
10-16.6.2012 Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Erasmus Intensive Programme (IP) του Technische Universität Darmstadt “Material and materiality – post-fieldwork-processing of archaeological finds” Palairos – June 2012 με (ελληνιστική κεραμική – πρακτική άσκηση φοιτητών).
2010-2011, Εαρινό εξάμηνο: Διδασκαλία στο ΙΕΚ Τριανδρίας, Ειδικότητα ‘Φύλακας Μουσείων και Αρχ. Χώρων (Δ2), Μάθημα: Βασικές αρχές προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2010-2011, Χειμερινό εξάμηνο: Διδασκαλία στο ΙΕΚ Τριανδρίας, Ειδικότητα ‘Φύλακας Μουσείων και Αρχ. Χώρων (Γ1), Μάθημα: Ιστορία της Τέχνης.

 

Συμμετοχή σε διοικητικά όργανα – επιτροπές

2011-2012 και 2019-2020: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Η’ και Ι’  Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική
2013-σήμερα: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Τιμητικού τόμου της ομότιμης καθηγήτριας Στέλλας Δρούγου.
2013-2015: Γραμματέας της ΟΜΕΑ του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

 

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΙΝΗ

ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην ειδίκευση της Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310 997899, 997280

e-mail: kallini@hist.auth.gr

Σπουδές

2008: Υπότροφος Αριστείας για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Τα νομίσματα από την ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου του Νομού Γρεβενών», Επιτροπή Ερευνών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2007: Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με θέμα «Ο Ελληνιστικός Κάνθαρος. Συμβολή στη μελέτη της Ελληνιστικής κεραμικής», με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Στέλλα Δρούγου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1998: Μεταπτυχιακό δίπλωμα α’ κύκλου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κύρια εργασία με θέμα: « Τύποι και εξέλιξη μυροδοχείων από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. σε πηλό και μέταλλο, από τον κυρίως Ελλαδικό χώρο», με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Στέλλα Δρούγου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1993: Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1992: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus. Κοινωνική ανθρωπολογία –Πανεπιστήμιο Montpellier ΙΙΙ, Γαλλία.

 

Επαγγελματική σταδιοδρομία

2014 – σήμερα: Ένταξη στον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ειδίκευση της Κλασικής Αρχαιολογίας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).
2006 – 2014: Διορισμός ως ΙΔΑΧ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
1998 – σήμερα: Συμμετοχή στην ανασκαφή Πολυνερίου Γρεβενών.
1991 – σήμερα: Συμμετοχή στην ανασκαφή της Βεργίνας.                                             
1992 – 1999: Συμμετοχή στις ανασκαφές της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ σε Ολυμπιάδα, Ιερισσό, Θεσσαλονίκη, Πύδνα.

 

Δημοσιεύσεις

 • «Τυμφαία χώρα», Εγνατία 6 (2001-2002), 33-39.
 • «Τυμφαία χώρα», Γρεβενά. Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός, Πρακτικά Συνεδρίου 2002 (2004), 52-56.
 • «Καστρί Πολυνερίου Γρεβενών. Πρώτες ανασκαφικές έρευνες», ΑΕΜΘ 13, 1999 (2001), 579-586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου Γρεβενών», ΑΕΜΘ 14, 2000 (2002), 575-580 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Καστρί Πολυνερίου Ν. Γρεβενών 2001», ΑΕΜΘ 15, 2001 (2003), 587-592 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Η ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου Ν. Γρεβενών 2002», ΑΕΜΘ 16, 2002 (2004), 663-668 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Καστρί Πολυνερίου – Αλατόπετρας Ν. Γρεβενών 2003», ΑΕΜΘ 17, 2003 (2005), 591-596 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Καστρί Πολυνερίου Γρεβενών 2005», ΑΕΜΘ 19, 2005 (2007), 564-568 586 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Βεργίνα 2008-2009. Η πόλη των Αιγών: ανασκαφή στον αγρό Τσακιρίδη», Εγνατία 13 (2009), 227-230 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Χρονολογημένα ταφικά σύνολα από την Πύδνα. 1ος – 3ος αι. μ.Χ.», Επιστημονική Συνάντηση για την Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας στον Ελλαδικό χώρο. 3ος – 7ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη 2006 (2010), 535-547.
 • «Νομισματικές ενδείξεις από την πόλη στο καστρί του Δήμου Θεοδ. Ζιάκα του Ν. Γρεβενών», Δ‘ Επιστημονικό Συνέδριο για τα Γρεβενά, Γρεβενά, 9-12 Απριλίου 2009 (υπό έκδοση).
 • «Η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης στο Καστρί Πολυνερίου του Ν. Γρεβενών. Τα ίχνη των αρχαίων Τυμφαίων», Α’ Επιστημονική Αρχαιολογική Συνάντηση. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Δυτική Μακεδονία, Ιούλιος 2009 (2011), 57-63 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Βεργίνα 2008-2009. Η πόλη των Αιγών: ανασκαφή στον αγρό Τσακιρίδη», Εγνατία 13 (2009), 227-230 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου – Αλατόπετρας του Δήμου Θ. Ζιάκα του Νομού Γρεβενών», Εγνατία 13 (2009), 231-235 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες σε μνημεία της Βεργίνας», Α’ Επιστημονικό Συνέδριο της Ημαθίας, 29 Σεπτμεβρίου-3 Οκτωβρίου 2010 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «The Eagle on Greek coins: The example of Hellenistic Macedonian and Epirotic coins”, in: Jean-Philip Brugal, Armelle Gardeisen, Arnaud Zucker (eds.), Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles, Actes des rencontres 21-23 Octobre 2010, Antibes 2011, 397-408.
 • «Βιοτεχνίες και βιοτεχνικά προϊόντα στην αρχαία πόλη των Αιγών», ΑΕΜΘ 23, 2009 (2012), 131-134 (συνεργασία με Σ. Δρούγου – Λ.-Α. Τρακατέλλη).
 • «Καστρί Πολυνερίου – Γρεβενών 2009. Μία δύσκολη ανασκαφή», ΑΕΜΘ 23, 2009 (2012), 33-36 (συνεργασία με Σ. Δρούγου).
 • «Τα μελαμβαφή αγγεία και οι τρόποι διακόσμησής τους στη Μακεδονία των ελληνιστικών χρόνων», στο Σ. Δρούγου (επιμ.)Θέματα της Ελληνιστικής Κεραμικής στην αρχαία Μακεδονία (2012), 158-179.
 • «Χρονολογημένα ταφικά σύνολα από την Πύδνα. 2ος αι. π.Χ.», Ζ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Αίγιο 2005 (2012), 421-432.
 • «Στρωματογραφημένοι πήλινοι λύχνοι από το Μητρώο των Αιγών», Θ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική. Θεσσαλονίκη 2012 (υπό έκδοση).
 • «The Cult of the Mother of the Gods (Cybele) at Aegae (modern Vergina), Northern Greece»,12th International Congress of Thracology. Targoviste – Romania (2013), 213-218.
 • «Hellenistic Kantharoi. Their production centers and their distribution in the Eastern Mediterranean», Networks in the Hellenistic world according to the pottery in the Eastern Mediterranean and beyond. Proceedings of the international conference at Cologne/Bonn, 23-26 February 2011, Cologne/Bonn (2013), 59-66.
 • «Στοιχεία οικονομικής ζωής από την αρχαία πόλη στο Καστρί του Ν. Γρεβενών. Νομισματικές ενδείξεις», Το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία, Γ’ Επιστημονική Συνάντηση, Αιανή 14-15 Δεκεμβρίου 2013 (υπό έκδοση).
 • «Κλειστά ταφικά σύνολα από τα μέσα του 4ου έως και τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. από το νεκροταφείο της αρχαίας Πύδνας», Η’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα 5-9 Μαΐου 2009 (2014), 693-646.
 • «Η δωρική στοά», στο Σ. Δρούγου (επιμ.), Καστρί Γρεβενών  (υπό έκδοση).
 • «Νομισματικά δεδομένα», στο Σ. Δρούγου (επιμ.), Καστρί Γρεβενών (υπό έκδοση).

 

Διδασκόμενα μαθήματα

2015-2016, Χειμερινό εξάμηνο: Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΑΚΛ 606 «Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας» (καθηγήτρια Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου).
2015-2016, Χειμερινό εξάμηνο: Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΙΑΕ 603 «Φροντιστήριο Αρχαίας Ιστορίας» (επικ. Καθηγητής Ι. Ξυδόπουλος).
2014-2015,

Εαρινό εξάμηνο:

Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΑΚΛ 606 «Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας» (καθηγήτρια Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου).
2014-2015,

Εαρινό εξάμηνο:

Συμμετοχή στη διδασκαλία του ΙΑΕ 603 «Φροντιστήριο Αρχαίας Ιστορίας» (επικ. Καθηγητής Ι. Ξυδόπουλος).
1993   – σήμερα: Συμμετοχή στην πρακτική άσκηση των φοιτητών στην Ανασκαφή της Βεργίνας και στην Ανασκαφή Πολυνερίου Ν. Γρεβενών, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Στέλλας Δρούγου.

 

Διδακτική εμπειρία εκτός Α.Π.Θ.

03-09.8.2014 Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Erasmus Intensive Programme (IP) του Technische Universität Darmstadt “Material and materiality – post-fieldwork-processing of archaeological finds” – Στράτος 2014 (ελληνιστική κεραμική – πρακτική άσκηση φοιτητών).
11-17.8.2013 Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Erasmus Intensive Programme (IP) του Technische Universität Darmstadt “Material and materiality – post-fieldwork-processing of archaeological finds” – Πάλαιρος 2013 (ελληνιστική κεραμική – πρακτική άσκηση φοιτητών).
10-16.6.2012 Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Erasmus Intensive Programme (IP) του Technische Universität Darmstadt “Material and materiality – post-fieldwork-processing of archaeological finds” Palairos – June 2012 με (ελληνιστική κεραμική – πρακτική άσκηση φοιτητών).
2010-2011, Εαρινό εξάμηνο: Διδασκαλία στο ΙΕΚ Τριανδρίας, Ειδικότητα ‘Φύλακας Μουσείων και Αρχ. Χώρων (Δ2), Μάθημα: Βασικές αρχές προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2010-2011, Χειμερινό εξάμηνο: Διδασκαλία στο ΙΕΚ Τριανδρίας, Ειδικότητα ‘Φύλακας Μουσείων και Αρχ. Χώρων (Γ1), Μάθημα: Ιστορία της Τέχνης.

 

Συμμετοχή σε διοικητικά όργανα – επιτροπές

2011-2012 και 2019-2020: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Η’ και Ι’  Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική
2013-σήμερα: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Τιμητικού τόμου της ομότιμης καθηγήτριας Στέλλας Δρούγου.
2013-2015: Γραμματέας της ΟΜΕΑ του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310 997282, 997899

chrysanthi.kallini

Εκπαίδευση

1999 - 2007

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορικό δίπλωμα

1995 - 1998

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία

1989 - 1993

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας_ειδίκευση Αρχαιολογία

Δημοσιεύσεις

2019

Βεργίνα. Η Νεκρόπολη των Αιγών. Οι τάφοι Heuzey, Ο τάφος «με το περιστέρι» – Παλατίτσια

Σ. Δρούγου, Χρ. Καλλίνη, Λ.-Α. Τρακατέλλη

Book Chapters

2012

Τα μελαμβαφή αγγεία και οι τρόποι διακόσμησής τους στη Μακεδονία των ελληνιστικών χρόνων / Black-glazed vases and their decoration in Macedonia during the Hellenistic period

Χρ. Καλλίνη

Book Chapters

2016

ΜΗΤΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΗΑΙ. Ο ενεπίγραφος κάνθαρος από το Μητρώο των Αιγών, στο Μ. Γιαννοπούλου, Χρ. Καλλίνη (επιμ.), ηχάδιν Ι. Τιμητικός τόμος για τη Στέλλα Δρούγου

Χρ. Καλλίνη

Book Chapters

2023

Όψιμη ελληνιστική κεραμική από τα στρώματα καταστροφής του Μητρώου της Βεργίνας. Η περίπτωση της ερυθροβαφούς κεραμικής, Ι’ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική

Χρ. Καλλίνη

Conferences

2019

Ένας άωτος μελαμβαφής σκύφος με ανάγλυφη μορφή βατράχου από την Βεργίνα, στο: Ν. Ακαμάτης – Α. Βουβουλής – Α. Λαφτσίδης – Ν. Πουλακάκης (επιμ.), Τῷ διδασκάλῳ. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Ακαμάτη

Χρ. Καλλίνη

Book Chapters

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Ελληνιστική περίοδος Ελληνιστική κεραμική Νομισματική Λατρεία Αρχαία Μακεδονία

Επαγγελματική Εμπειρία

2014 - 2024

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό_Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιγραφή Θέσης:

Ένταξη στον κλάδο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία». ΦΕΚ 1541/11-6-2014 τ. Β’.

2006 - 2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου (ΠΕ)_Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιγραφή Θέσης:

Διορισμός με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου (ΠΕ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Αρχαιολογίας. Καθήκοντα: Γραμματεία του Τομέα (2006-2008) και του Τμήματος (2014). Βιβλιοθήκη Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2009-2013).

2010 - 2011

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τμήμα: ‘Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Καθηγήτρια με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Περιγραφή Θέσης:

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τμήμα: ‘Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Καθηγήτρια με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

1992 - 1999

ΥΠΠΟΑ

Αρχαιολόγος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Περιγραφή Θέσης:

Συμμετοχή στις ανασκαφές της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ:

7.1992: Ολυμπιάδα – αρχαία Στάγειρα: ανασκαφή στην αρχαία πόλη.

2.1993-6.1993: Θεσσαλονίκη: ανασκαφή στο ελληνιστικό νεκροταφείο (περιοχή ΔΕΘ).

9.1993-12.1993 και 4.1994-9.1994: Ιερισσός – αρχαία Άκανθος: ανασκαφή στο αρχαίο νεκροταφείο.

4.1997-6.1997 και 1.1999-7.1999: Πύδνα: καταγραφές αρχαιολογικού υλικού από το νεκροταφείο της βόρειας Πιερίας.

 

1993 - 2006

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης_Ανασκαφή της Βεργίνας

Αρχαιολόγος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Περιγραφή Θέσης:

Ανασκαφή της Βεργίνας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Αρχαιολογίας. Διευθ. Ανασκαφής: καθ. Σ. Δρούγου. Αρχαιολόγος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ανασκαφή στους τομείς:

Πόλη: Μητρώο | Θέατρο | Ανάκτορο | Αγρός Γουλτίδη | Αγρός Τσακιρίδη

Νεκροταφείο: Τάφος με ιωνική πρόσοψη | Τάφοι Heuzey και Μπέλλα

 

1998 - 2006

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης_Ανασκαφή στο Καστρί Ν. Γρεβενών

Αρχαιολόγος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Περιγραφή Θέσης:

Ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου του νομού Γρεβενών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Αρχαιολογίας. Διευθ. Ανασκαφής: καθ. Σ. Δρούγου. Αρχαιολόγος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Μαθήματα

2021 - 2024

ΑΚΛ 351: Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΑΚΛ 307: Μυθολογία - Ερμηνευτική (Προπτυχιακό)

2015 - 2023

ΑΚΛ 606: Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας (Προπτυχιακό)

2020 - 2021

ΑΚΛ 101: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης