Αλεξάνδρα Κυριακή
Βασιλείου
Καθηγήτρια
Βυζαντινή Ιστορία και Σιγιλλογραφία

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

409B

0030 2310 997228

0030 6949939378

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Γεννήθηκε στην Βιέννη Αυστρίας (1/5/1969). Πέρασε την παιδική  ηλικία και τα σχολικά χρόνια στην Καβάλα. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία, Βυζαντινολογία και Νεοελληνικά στο Πανεπιστήμιο Βιέννης Αυστρίας, όπου και αποπεράτωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, καθώς και την υφηγεσία  (venia docendiα/Byzantinistik). Είναι εξειδικευμένη στη Βυζαντινή Σφραγιστική με διεθνή αναγνώριση. Διετέλεσε κύρια ερευνήτρια στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών και διατελεί από το 2019 επισκέπτρια ερευνήτρια του εν λόγω φορέα. Από το 2019 είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. (2019-2024, αναπληρώτρια καθηγήτρια, και από το 2024  τακτική καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας και Σιγιλλογραφίας). Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικά συμπόσια της ημεδαπής και της αλλοδαπής (με ομιλίες). Έχει οργανώσει διεθνείς ημερίδες, στρογγυλές τράπεζες, εκθέσεις. Έχει συγγράψει επτά επιστημονικές μονογραφίες και περισσότερα από εβδομήντα άρθρα. Έχει (συν)εκδόσει τέσσερις (4) επιστημονικούς τόμους. Έχει εργαστεί/εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Διατελεί επιστημονικός υπεύθυνος τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων Βυζαντινής Σφραγιστικής της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών. Διετέλεσε υπότροφος του Dumbarton Oaks. Μελέτησε in situ ελληνικές και διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές βυζαντινών μολυβδοβούλλων.  Συνεργάζεται  άμεσα με τους σχετικούς φορείς και με ιδιώτες συλλέκτες. Διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (=Αντιπροσωπεία στην ΑΙΕΒ) της Αυστριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Διατελεί Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βυζαντινής Σφραγιστικής στην ΑΙΕΒ. Διατελεί εκδότρια του μοναδικού διεθνούς έγκυρου επιστημονικoύ περιοδικού Studies in Byzantine Sigillography/AIEB. Έχει διατελέσει εξωτερική αξιολογήτρια και κριτής υφηγεσίας του Πανεπιστημίου Σορβόννης.  Διετέλεσε μέλος επιτροπών διδακτορικών διατριβών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών/Α.Π.Θ. Διατελεί Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Γεννήθηκε στην Βιέννη Αυστρίας (1/5/1969). Πέρασε την παιδική  ηλικία και τα σχολικά χρόνια στην Καβάλα. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία, Βυζαντινολογία και Νεοελληνικά στο Πανεπιστήμιο Βιέννης Αυστρίας, όπου και αποπεράτωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, καθώς και την υφηγεσία  (venia docendiα/Byzantinistik). Είναι εξειδικευμένη στη Βυζαντινή Σφραγιστική με διεθνή αναγνώριση. Διετέλεσε κύρια ερευνήτρια στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών και διατελεί από το 2019 επισκέπτρια ερευνήτρια του εν λόγω φορέα. Από το 2019 είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. (2019-2024, αναπληρώτρια καθηγήτρια, και από το 2024  τακτική καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας και Σιγιλλογραφίας). Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικά συμπόσια της ημεδαπής και της αλλοδαπής (με ομιλίες). Έχει οργανώσει διεθνείς ημερίδες, στρογγυλές τράπεζες, εκθέσεις. Έχει συγγράψει επτά επιστημονικές μονογραφίες και περισσότερα από εβδομήντα άρθρα. Έχει (συν)εκδόσει τέσσερις (4) επιστημονικούς τόμους. Έχει εργαστεί/εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Διατελεί επιστημονικός υπεύθυνος τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων Βυζαντινής Σφραγιστικής της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών. Διετέλεσε υπότροφος του Dumbarton Oaks. Μελέτησε in situ ελληνικές και διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές βυζαντινών μολυβδοβούλλων.  Συνεργάζεται  άμεσα με τους σχετικούς φορείς και με ιδιώτες συλλέκτες. Διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (=Αντιπροσωπεία στην ΑΙΕΒ) της Αυστριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Διατελεί Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βυζαντινής Σφραγιστικής στην ΑΙΕΒ. Διατελεί εκδότρια του μοναδικού διεθνούς έγκυρου επιστημονικoύ περιοδικού Studies in Byzantine Sigillography/AIEB. Έχει διατελέσει εξωτερική αξιολογήτρια και κριτής υφηγεσίας του Πανεπιστημίου Σορβόννης.  Διετέλεσε μέλος επιτροπών διδακτορικών διατριβών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών/Α.Π.Θ. Διατελεί Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

409B

0030 2310 997228

0030 6949939378

Εκπαίδευση

1988 - 1994

Πανεπιστήμιο Βιέννης (Universität Wien)

Φιλοσοφική Σχολή/Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Philosophische Fakultät/Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

1994 - 1995

Πανεπιστήμιο Βιέννης (Universität Wien)

Φιλοσοφική Σχολή/Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Philosophische Fakultät/Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

1995 - 1998

Πανεπιστήμιο Βιέννης (Universität Wien)

Φιλοσοφική Σχολή/Ινστιτούτο Βυυαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Philosophische Fakultät/Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

Υφηγεσία (venia docendi)

2012 - 2014

Πανεπιστήμιο Βιέννης (Universität Wien)

Φιλοσοφική Σχολή/Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Philosophische Fakultät/Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

Μεταδιδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Δημοσιεύσεις

2004

Byzantinische Bleisiegel in Österreich. 2. Teil. Zentral- und Provinzialverwaltung. Wien

Alexandra-Kyriaki Wassiliou – Werner Seibt

Books

2011

Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden. Teil 1. Einleitung, Siegellegenden von Alpha bis inklusive My (Wiener Byzantinistische Studien 28/1)

Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt

Books

2016

Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden. Teil 2. Siegellegenden von Ny bis inklusive Sphragis (Wiener Byzantinistische Studien 28/2

Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt

Books

2015

Der byzantinische Mensch in seinem Umfeld. Weitere Bleisiegel der Sammlung Zarnitz im Museum August Kestner. Rahden/Westfallen

Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt and Werner Seibt

Books

2023

Ὁ Χριστὸς αὐτὸς σφραγὶς ἀσφαλεστάτη. Byzantinische Bleisiegel der Sammlung Gert Boersema. Thessaloniki

Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt

Books

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Βυζαντινή Σφραγιστική Βυζαντινή Νομισματική Βυζαντινή Επιγραφική Βυζαντινή Ιστορία Βυζαντινή Διοίκηση Βυζαντινή Προσωπογραφία Βυζαντινή Αριστοκρατία Βυζαντινή Κοινωνία Βυζάντιο και ξένοι λαοί

Ενδιαφέροντα​

Αρχαιολογικοί χώροι Κολύμβηση Ορειβασία Κηπουρική Μαγειρική

Επαγγελματική Εμπειρία

1994 - 1998

Wiener Urania (Δημόσιο Εκπαιδευτήριο)

Εκπαιδευτικός, Διδασκαλία Αρχαίας Ελληνικη΄ς και Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή Θέσης:

Διδασκαλία Αρχαίας Ελληνικής και Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1995 - 2019

Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

Επιστημονική Συνεργάτις/Κύρια Ερευνήτρια/Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων Βυζαντινής Σφραγιστικής

Περιγραφή Θέσης:

1.Επεξεργασία και καταχώρηση σφραγιστικού υλικού διεθνών συλλογών στην Συστηματική Φωτοθήκη (αρχείο) Βυζαντινής Σφραγιστικής (Systematische Photothek zur byzantinischen Siegelkunde)

2. Κριτική Επιστημονική έκδοση βυζαντινών μολυβδοβούλλων Αυστριακών Συλλογών /Κεντρική και Επαρχιακή Διοίκηση (Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. Zentral- und Provinzialverwaltung)

2. Σύνταγμα Βυζαντινών μολυβδοβούλλων με έμμετρες επιγραφές (Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden)

 

2019 - 2024

Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Gastforscher) / Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων Βυζαντινής Σφραγιστικής

Περιγραφή Θέσης:

1.Επεξεργασία και καταχώρηση σφραγιστικού υλικού διεθνών συλλογών στην Συστηματική Φωτοθήκη Βυζαντινής Σφραγιστικής (Systematische Photothek zur byzantinischen Siegelkunde)

2. Σύνταγμα Βυζαντινών μολυβδοβούλλων με έμμετρες επιγραφές (Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden)

2000 - 2017

Πανεπιστήμιο Βιέννης/Φιλοσοφική Σχολή/Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Universität Wien/Philosophische Fakultät/Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

Λέκτορας Βυζαντινών Σπουδών/Υφηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών (Lektor für Byzantinistik/Dozentin für Byzantinische Studien)

Περιγραφή Θέσης:

Δίδαξα στο ΠΠΣ:

1. Βυζαντινή Σφραγιστική,

2. Κεντρική και Επαρχιακή Διοίκηση του Βυζαντινού Κράτους,

3. Διοικητικές και κοινωνικές δομές της μέσης βυζαντινής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στα σφραγιστικά δεδομένα

2019 - 2023

Α.Π.Θ.

Μέλος Δ.Ε.Π./Επιστημονική συνεργάτις ερευνητικού προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ

Περιγραφή Θέσης:

Επιστημονική συνεργάτις του επιστημονικού προγράμματος “Μολυβδόβουλλα στη Βυζαντινή Θράκη: Επανεξέταση των δεδομένων, χαρτογράφηση της διασποράς των ευρημάτων και ανίχνευση των δικτύων επικοινωνίας” (επιστημονικός υπέυθυνος: καθηγητής Ανδρέας Γκουτζιουκώστας.

Ειδικότερη απασχόληση: Συστηματική κριτική αναθεώρηση μολυβδοβούλλων, ερμηνεία και ιστορική ανάλυση σφραγιστικών δεδομένων

Μαθήματα

2019 - 2021

ΙΒΥ 101, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

ΙΒΥ 603, Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

ΙΒΥ 405, Βυζαντινή Σφραγιδολογία (Προπτυχιακό)

2019 - 2024

ΙΒΥ 703, Προσωπογραφία και κοινωνικά δίκτυα (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2024

ΙΒΥ 704, Διοίκηση και θεσμοί του Βυζαντίου (Μεταπτυχιακό)

2023 - 2024

IBY 706, Ειδικά Θέματα Πολιτικής και Εκκλησιαστική Ιστορίας του Βυζαντίου (Μεταπτυχιακό)

2021 - 2024

IBY 801, Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2024

ΙΒΥ 802, Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Μεταπτυχιακό)

Δεξιότητες

Πρωτογενής έρευνα /Grundlagenforschung: Βυζαντινή Σφραγιστική

Projects

Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden

Επιστημονικός υπεύθυνος

Systematische Photothek zur byzantinischen Siegelkunde

Επιστημονικός υπεύθυνος

Lead seals in Byzantine Thrace (6th-12th c.)

Επιστημονική συνεργάτις

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης