Μαρία

Τσιαφούλη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Δρ.

Βιογραφικό

Τμήμα Βιολογίας

Εργαστήριο Οικολογίας, 9ος όροφος

+302310998997

Εκπαίδευση
2007

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Βιολογίας

Διδακτορικό Δίπλωμα

1999

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Βιολογίας

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Βιολογία

1995

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Βιολογίας

Πτυχίο Βιολογίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
My research focuses in investigating the effects of human activities (e.g., agriculture) and climate change on several aspects of biodiversity, especially soil biodiversity. I’ m further interested in revealing links among soil biodiversity and functions, environmental characteristics and ecosystem services, promote biodiversity conservation and developing methods to upscale the bio-indication potential of soil bio-communities from the sample to the landscape scale, or to scales that are important for conservation and management.

Μαρία

Τσιαφούλη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Δρ.
Επαγγελματική Εμπειρία
2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΔΙΠ Δρ. Α’ βαθμίδας

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία-Οικολογία χερσαίων βιοκοικοτήτων

2006 - 2013

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕ Περιβάλλον (Αορίστου Χρόνου) στο Τμήμα Βιολογίας

2003 - 2005

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υπότροφος σε πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ

1999 - 2003

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων -Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Επιστημονικός συνεργάτης

Περιγραφή Θέσης:

Συμμετοχή στην εκπόνηση έργων για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000

1996 - 2000

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός συνεργάτης

Περιγραφή Θέσης:

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και σε επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στον Τομέα Οικολογίας, του Τμήματος Βιολογίας

1998 - 1999

ΟΙΚΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (νυν ΟΜΙΚΡΟΝ)

Επιστημονικός συνεργάτης/σύμβουλος

Περιγραφή Θέσης:

Εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών/διαχειριστικών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μαθήματα

Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης (Προπτυχιακό)

Χαρτογραφία - Οικολογία Τοπίου (Προπτυχιακό)

Βάσεις Δεδομένων

Προστασία, Βιοπαρακολούθηση και Αποκατάσταση Οικολογικών Συστημάτων

Γενική Οικολογία (Προπτυχιακό)

Greek Environment - Biodiversity, Conservation and Ecosystem Services

Γενική Βιολογία (Προπτυχιακό)

Σύγχρονες θεωρήσεις και εφαρμογές της οικολογίας (Μεταπτυχιακό)

Βάσεις οικολογικών δεδομένων (Μεταπτυχιακό)

Χωροχρονικά πρότυπα και διαχείριση βιοποικιλότητας (Μεταπτυχιακό)

Τοπίο, αλλαγές χρήσεων γης, κλιματική αλλαγή και βιοπαρακολούθηση (Μεταπτυχιακό)

Χρήσεις γης – Παραγωγικές Δραστηριότητες – Κοινωνικές Συνιστώσες, Ανθρωπογενείς Πιέσεις και Προστατευόμενες Περιοχές (Μεταπτυχιακό)

Δημοσιεύσεις
2017
Optimizing the Delivery of Multiple Ecosystem Goods and Services in Agricultural Systems

Tsiafouli, M.A., Drakou, E.G., Orgiazzi, A., Hedlund, K., & Ritz, K.

Books

2012

Διαβρώσεις – Ερημοποίηση. Στο: Διαχείριση φυσικών πόρων για την πρόληψη/αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (εκπαιδευτικό εγχειρίδιο)

Μαρία Τσιαφούλη

Book Chapters

2012

Οδηγός αναγνώρισης, ερμηνείας και παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών

Δημόπουλος, Π., Βergmeier, E., Θεωδορόπουλος, Κ., Fisher, P., & Τσιαφούλη, Μ.

Books

2005

Οδηγός παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στις περιοχές δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης

Δημόπουλος, Π., Βergmeier, E., Θεωδορόπουλος, Κ., Fisher, P., & Τσιαφούλη, Μ.

Books

Projects

Utilization and Dissemination of results in the field of ecology (Sustainable management, restoration and conservation of biodiversity and ecosystem services under climate change)- BIORESERVE

Posbemed 2. Governance and Management of Posidonia Beach- Dune Systems Across The Mediterranean

Database for habitat types and their reference values along the shoreline of the Prefecture of Central Macedonia [Prefecture of Central Macedonia, Greece]

Management plan for Natura 2000 sites of the Prefecture of East Macedonia and Thrace [Ministry of Environment, Greece]

“MULTIVALEND”- Multifaceted Valorisation of single-country Endemic plants of Crete, Greece, Tunisia and Rif, Morocco for sustainable exploitation in the agro-alimentary, horticultural-ornamental and medicinal-cosmetic sectors

Monitoring of Habitat types in the protected areas of Kotychi-Strophylia- Article 17 [Ministry of Environment, Greece]

Interaction of plants and microbes under the effect of essential oils in the Mediterranean environment: in search of new applications

“SOILSERVICE” Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe [FP7-ENV-2007-1]

“Innovative cultivation of macro-algae for pharmaceutical and agricultural use” [Ministry of Agriculture, Greece]

“Probability of population extinction in dynamic landscapes”

“Inventory of the wetlands in Albania, by the MedWet approach”

“Greek Natura 2000 network”

“Protected area of Greece of national and international importance”

“Assessment of the natural environment of Greece"

“National Database of Greek wetlands”

"Identification and Description of Habitat Types in Areas of Interest for the Conservation of Nature"

“TECHNORAMA” - Multimedia technologies in environmental education for issues related to culture, development and tourism

”GLOBIS” - Global change and biodiversity in soil

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης