Κωνσταντίνος

Σαγώνας

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

6.13

2310998717

Εκπαίδευση
2009 - 2014

Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Βιολογίας

Διδακτορικό Δίπλωμα

2003 - 2008

Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Βιολογίας

Προπτυχιακές Σπουδές

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
I. Θερμική βιολογία ερπετών: Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στις φυσιολογικές διεργασίες (μεταβολισμός, πέψη, συμπεριφορά) των ζώων, μελέτη στρατηγικών θερμορρύθμισης, επίδραση της μεταβολής του κλίματος στην εξέλιξη των ερπετών. II. Νησιωτική βιογεωγραφία και προσαρμογές των χερσαίων οργανισμών: Διαφοροποίηση φυσιολογικών, ανοσολογικών και μορφολογικών χαρακτήρων σε νησιά, μεταβολές των στρατηγικών επιβίωσης, επίδραση του νησιωτικού περιβάλλοντος (κλίμα, διαθεσιμότητα τροφής) στη βιολογία των ερπετών. Ενδημισμός και προστασία των ενδηµικών ειδών. III. Σχέσεις ξενιστή-παρασίτου: Μελέτης του ρόλου των παρασίτων στην φυσική κατάσταση των πληθυσμών, και των (μοριακών) μηχανισμών που οι ξενιστές έχουν αναπτύξει για την αντιμετώπισή τους. IV. Βιοποικιλότητα και διατήρηση: Καθεστώς προστασίας, κίνδυνοι των μικρών πληθυσμών, και ο ρόλος της γενετικής και επιγενετικής στην ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζονται σε νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. V. Μοριακή βιολογία και εξέλιξη: Διερεύνηση των (επι-)γενετικών μηχανισμών που οδηγούν σε διαφοροποίηση των οργανισμών και η σημασία της νησιωτικής απομόνωσης στη (γενετική) διαφοροποίηση και εξέλιξη των ειδών.

Κωνσταντίνος

Σαγώνας

Επίκουρος Καθηγητής
Επαγγελματική Εμπειρία
2021 - 2022

Faculty of Biology and Aquaculture, Nord University, Norway

Ερευνητής

2019 - 2021

Faculty of Biology and Aquaculture, Nord University, Norway

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

2018 - 2019

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

2016 - 2018

Queen Mary University of London, UK

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

2014 - 2015

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

2010 - 2012

Lund University, Biology Building

Research Associate

Μαθήματα
2019 - 2024

Comparative Genomics (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

Molecular Ecology (Μεταπτυχιακό)

2022 - 2024

ΖΟ.ENB.5.18 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΖΟ.ENB.7.11 ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ZO.02.08 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΔΩΤΩΝ (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

ΖΟ.MGB.7.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Population Genomics (Μεταπτυχιακό)

Projects

Restoring key landscape values in the Dadia National Park (2023-2025)

Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς του 2022 και 2023 στην ερπετοπανίδα του δάσους της Δαδιάς

Πλοήγηση στις νησίδες του Αιγαίου: αναζητώντας τα μυστικά της σαύρας της Μήλου (2023-2024)

Αξιολόγηση της ταξινομικής κατάστασης της σαύρας της Μήλου Podarcis milensis

Threatened Biodiversity: Re-assessing Skyros wall lizard taxonomy and conservation using cutting-edge science (2023-2024)

Αξιολόγηση της ταξινομικής κατάστασης της σαύρας της Σκύρου Podarcis gaigeae

Αξιολόγηση της εφαρμογής του περιβαλλοντικού DNA για την καταγραφή και παρακολούθηση της χερσαίας και υδρόβιας βιοποικιλότητας (NATUReDNA) (2022-2024)

H χρήση του eDNA στην καταγραφή και διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιοπαρακολούθηση

Ecological success beyond the genome: Linking adaptive potential with habitat connectivity (2020-2024)

Understand the joint effects of (epi-)genetic variation and gene flow on species adaptive potential

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης