Ευαγγελία

Σταυρίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Φυσιολογία Ανάπτυξης Φυτών

Τμήμα Βιολογίας

2310998081

Γραφείο 9.20, 9ος όροφος, κτίριο Βιολογίας

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

H Ευαγγελία Σταυρίδου έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου (BSc Honours), & μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στη Γενετική & Βελτίωση Φυτών του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα Βιολογίας Καλλιεργειών από το Institute of Biological Environmental & Rural Sciences του Πανεπιστημίου του Aberystwyth, U.K. Η διδακτορική της διατριβή επικεντρώθηκε στον χαρακτηρισμό μιας νέας συλλογής γενοτύπων Miscanthus υπό συνθήκες ξηρασίας & αλατότητας σε επίπεδο μορφολογίας & φυσιολογίας, με στόχο τον εντοπισμό διαφορετικών φυσιολογικών μηχανισμών απόκρισης στις αβιοτικές καταπονήσεις για την ανάπτυξη ανθεκτικών φυτών. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε διεθνή & εθνικά προγράμματα στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, & σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, στο ΑΠΘ & στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέλαβε την αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Μορφολογία-Ανατομία Φυτών, Παραγωγή & Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού, & Ιστοκαλλιέργεια στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Από τον Αύγουστο του 2023 είναι μέλος του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (επίκουρη καθηγήτρια) στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Είναι συνδιδάσκουσα στα προπτυχιακά μαθήματα Φυσιολογία Φυτών & Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών. Η έρευνά της εστιάζει στους μηχανισμούς απόκρισης, καθώς & ρύθμισης της αύξησης & ανάπτυξης των φυτών σε διαφορετικούς παράγοντες καταπόνησης.

Μαθήματα
2023 - 2024

Φυσιολογία Φυτών (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών (Προπτυχιακό)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
φυσιολογία ανάπτυξης φυτών μοριακοί μηχανισμοί απόκρισης φυτών σε καταπονήσεις επιγενετική απόκριση φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις & ανάπτυξη μνήμης αλληλεπίδραση φυτών- μικροβιώματος -ομικές τεχνολογίες στη φυσιολογία φυτών γενετική ταυτοποίηση φυτών γενετική ποικιλότητα

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης