Δημήτριος

Πιτιλάκης

Καθηγητής
Διευθυντής ΠΜΣ Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

2310994357

3ος όροφος Κτιρίου Εδρών

Πολυτεχνείο

 

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Δημήτρης Πιτιλάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (M.Sc. in Engineering, University of California, Berkeley, Ph.D. in Earthquake Engineering από Ecole Centrale Paris, France). Η έρευνά του ξεφεύγει από την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και τη γεωτεχνική σεισμική μηχανική και στοχεύει στην εκτίμηση της τρωτότητας και τον σχεδιασμό με βάση την ανθεκτικότητα των συστημάτων εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής σε τοπική ή αστική κλίμακα. Επικεντρώνεται επίσης στη γεωτεχνική σεισμική μόνωση με τη χρήση εδαφικών μιγμάτων με ανακυκλωμένα υλικά, όπως ανακυκλωμένα ελαστικά. Επιπλέον, εργάζεται επίσης σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς και στην έγκαιρη εκτίμηση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές, όπως σχολεία ή βιομηχανικές κατασκευές.

Είναι μέλος της επιτροπής TG207 της ISSMGE για την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και τους τοίχους αντιστήριξης. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 170 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών για τη σεισμική μηχανική και κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει αναπτύξει λογισμικό για την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής, με έμφαση στη μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους και της κατασκευής, καθώς και λογισμικό για το σχεδιασμό και την ανάλυση θεμελίωσης.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην πειραματική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής σε εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας (σεισμική τράπεζα και φυγοκεντριστή) και πραγματικής κλίμακας (EuroProteas στο Euroseistest http://euroseisdb.civil.auth.gr/sfsis). Αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος για τη σεισμική τράπεζα και την εγκατάσταση EuroProteas πλήρους κλίμακας του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σπουδές
2003 - 2006

Ecole Centrale Paris, France

Diplôme de Docteur, Doctorat en Génie Parasismique

2002 - 2003

University of California, Berkeley, USA

Department of Civil and Environmental Engineering

Master of Science in Structural Engineering, Mechanics and Materials

1997 - 2002

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

Μαθήματα
2024

Θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και γεωτεχνικά έργα (Προπτυχιακό)

2024

Προγραμματισμός Η/Υ για Πολιτικούς Μηχανικούς (Προπτυχιακό)

2024

Αντισεισμικός σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων (Προπτυχιακό)

2024

Τεχνική σεισμολογία και γεωτεχνική σεισμική μηχανική (Προπτυχιακό)

2024

Φυσικοί κίνδυνοι: ανάλυση και διαχείριση της διακινδύνευσης (Προπτυχιακό)

2024

Σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (Μεταπτυχιακό)

2024

Εκτίμηση διακινδύνευσης τεχνικών έργων έναντι φυσικών κινδύνων (Μεταπτυχιακό)

2024

Θεμελιώσεις ιστορικών κτιρίων. Παθολογία ιστορικών κατασκευών που οφείλεται στο έδαφος και τις θεμελιώσεις. Μέθοδοι και τεχνικές ενίσχυσης (Μεταπτυχιακό)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
SSI geotechnical earthquake engineering vulnerability assessment and resilient-based design of soil-foundation-structure systems at a local or urban scale geotechnical seismic isolation earthquake early warning and early damage assessment of critical infrastructures (schools or industrial) all-scale testing of soil-structure systems (shaking table, centrifuge, field-scale structures)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης