Χρυσάνθη
Αντωνιάδου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998901

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998901

Εκπαίδευση

Δημοσιεύσεις

2023
Size structure of exploited holothurian natural stocks in the Hellenic Seas. Sustainability 15, 13483

Vafidis D, Antoniadou C, Apostologamvrou C, Voulgaris K, Varkoulis A, Giokala E, Lolas A, Roditi K

Journal Papers

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Βιολογία-οικολογία θαλάσσιων ασπονδύλων Δομή και λειτουργία θαλάσσιων βενθικών βιοκοινοτήτων ασπονδύλων Βιοτικές αλληλεπιδράσεις θαλάσσιων ασπονδύλων Βιοποικιλότητα θαλάσσιων ασπονδύλων Αλιεία θαλάσσιων ασπονδύλων Προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση θαλάσσιων βενθικών οικοσυστημάτων και ειδών ασπονδύλων Ανθρωπογενείς επιπτώσεις σε θαλάσσιους οικοτόπους

Ενδιαφέροντα​

Υποβρύχια φωτογραφία

Επαγγελματική Εμπειρία

Μαθήματα

2016 - 2024

Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων (Προπτυχιακό)

2014 - 2024

Βιοποικιλότητα (Προπτυχιακό)

2012 - 2024

Θαλάσσια Βιολογία (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Υδατοκαλλιέργειες (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης